خدمات شرکت آویژه لعل پردیس

خدمات پیمانکاری تخصصی حفاری شمع

طراحی و پیمانکار تخصصی حفاری شمع بتنی درجا زیر فونداسیون ساختمان
طراحی و پیمانکار حفاری شمع بتنی درجا زیر فونداسیون پل
طراحی و پیمانکار حفاری شمع بتنی درجا زیر فونداسیون مخازن
طراحی و پیمانکار حفاری شمع بتنی درجا جهت پایدارسازی محل گودبرداری
طراحی و پیمانکار حفاری شمع بتنی درجا به روش سکانت
طراحی و پیمانکار حفاری شمع بتنی درجا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی