طراحی و پیمانکار حفاری شمع درجا زیر فونداسیون مخازن